نماد اعتماد الکترونیکی
به تیهِ فقر از آن روی گشت، دل حیران که هیچ گه شتر آز را مهار نکرد پروین اعتصامی سپهر پیر بسی رشته محبت و انس گرفت و بست به هم، لیک استوار نکرد پروین اعتصامی مشو چو وقت که یک لحظه پایدار نماند مشو چو دهر، که یک عهد پایدار نکرد پروین اعتصامی برو […]
برخی از مشتری های ما
آمار