نماد اعتماد الکترونیکی
سامانه ارسال پیامک وندا » تعرفه شماره اختصاصی

قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره ۱۰۰۰ :

ارقام

پیش شماره

نوع شماره

قیمت (ریال)

۱۴

۱٫۰۰۰

غیر سفارشی

۲۰۰,۰۰۰

۱۴

۱٫۰۰۰

سفارشی

۳۲۰,۰۰۰

۱۳

۱٫۰۰۰

غیر سفارشی

۳۸۵,۰۰۰

۱۳

۱٫۰۰۰

سفارشی

۷۵۰,۰۰۰

۱۲

۱٫۰۰۰

غیر سفارشی

۷۰۰,۰۰۰

۱۲

۱٫۰۰۰

سفارشی

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱۱

۱٫۰۰۰

غیر سفارشی

۱,۴۰۰,۰۰۰

۱۱

۱٫۰۰۰

سفارشی

۲,۷۰۰,۰۰۰

۱۰

۱٫۰۰۰

غیر سفارشی

۱,۸۵۰,۰۰۰

۱۰

۱٫۰۰۰

سفارشی

۳,۹۵۰,۰۰۰

۹

۱٫۰۰۰

غیر سفارشی

۲,۶۰۰,۰۰۰

۹

۱٫۰۰۰

سفارشی

۵,۰۰۰,۰۰۰

۸

۱٫۰۰۰

غیر سفارشی

۳,۵۰۰,۰۰۰

۸

۱٫۰۰۰

سفارشی

۶,۷۰۰,۰۰۰

 

قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره ۲۰۰۰ : 

ارقام

پیش شماره

نوع شماره

قیمت (ریال)

۱۲

۲٫۰۰۰

غیر سفارشی

۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲

۲٫۰۰۰

سفارشی

۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۲

۲٫۰۰۰

سفارشی نیمه رند

۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲

۲٫۰۰۰

سفارشی رند

۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۰

۲٫۰۰۰

غیر سفارشی

۳,۷۰۰,۰۰۰

۱۰

۲٫۰۰۰

سفارشی

۴,۷۰۰,۰۰۰

۱۰

۲٫۰۰۰

سفارشی نیمه رند

۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۰

۲٫۰۰۰

سفارشی رند

۹,۷۰۰,۰۰۰

۹

۲٫۰۰۰

غیر سفارشی

۶,۷۰۰,۰۰۰

۹

۲٫۰۰۰

سفارشی

۷,۷۰۰,۰۰۰

۹

۲٫۰۰۰

سفارشی نیمه رند

۹,۲۰۰,۰۰۰

۹

۲٫۰۰۰

سفارشی رند

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۸

۲٫۰۰۰

غیر سفارشی

۱۱,۵۰۰,۰۰۰

۸

۲٫۰۰۰

سفارشی

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۸

۲٫۰۰۰

سفارشی نیمه رند

۱۴,۹۰۰,۰۰۰

۸

۲٫۰۰۰

سفارشی رند

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

۸

۲٫۰۰۰

سفارشی خیلی رند

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره ۳۰۰۰ :

ارقام

پیش شماره

نوع شماره

قیمت (ریال)

۱۴

۳٫۰۰۰

غیر سفارشی

۱۶۰,۰۰۰

۱۴

۳٫۰۰۰

سفارشی

۲۰۰,۰۰۰

۱۲

۳٫۰۰۰

غیر سفارشی

۹۰۰,۰۰۰

۱۲

۳٫۰۰۰

سفارشی

۹۵۰,۰۰۰

۱۰

۳٫۰۰۰

غیر سفارشی

۱۰۵,۰۰۰

۱۰

۳٫۰۰۰

سفارشی

۱۱۵,۰۰۰

 

قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره ۰۲۱:

 

ارقام

پیش شماره

نوع شماره

قیمت (ریال)

۱۰

۲۱

غیر سفارشی

۱۲۰۰,۰۰۰

۱۰

۲۱

سفارشی

۱,۳۰۰,۰۰۰

۷

۲۱

غیر سفارشی

۵,۳۵۰,۰۰۰

۷

۲۱

سفارشی

۵,۵۵۰,۰۰۰
برخی از مشتری های ما
آمار